info@joyro.nl  |  06-37 02 06 84

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen JoyRo Medisch Pedicure en cliënt waarop JoyRo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Inspanningen
JoyRo Medisch Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en ook volgens de code van de Voetverzorger. JoyRo zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan JoyRo melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag JoyRo het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. De afmelding kan telefonisch of per email of Whatsapp geschieden. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag JoyRo de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
JoyRo moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Kort gezegd:
Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht middels een factuur of betaalverzoek.

 

Betaling
JoyRo Medisch Pedicure vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar via de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.Verloopt de betaling zoals vooraf afgesproken via een factuur dan dient de cliënt het volledige bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekening NL89KNAB0256543127 ten name van JoyRo Medisch Pedicure te Rotterdam onder vermelding van het volledige factuurnummer.

 

Non Betaling
Bij niet tijdige of non betaling zal JoyRo u een betalingsherinnering verzenden, en bij verder uitblijven van betaling zal JoyRo haar vordering uit handen geven aan een incassobureau waarbij de alle bijkomende kosten minimaal € 35,00 u ten laste komen.

 

Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet JoyRo Medisch Pedicure bij de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan JoyRo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. JoyRo neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. JoyRo behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. JoyRo zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

Geheimhouding
JoyRo Medisch Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, JoyRo verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Aansprakelijkheid/Beschadiging en Diefstal
JoyRo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat JoyRo is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. JoyRo is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. JoyRo is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en is aangesloten bij de geschillencommissie via de brancheorganisatie Provoet.
JoyRo heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. JoyRo meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan JoyRo Medisch Pedicure. 
Joyro moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal JoyRo de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 

De garantie vervalt indien:
De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door Joyro is geadviseerd.
De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
De cliënt de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

Gedrag
De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen (het is niet toegestaan eten en of drinken te nuttigen tijdens een behandeling). Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft JoyRo het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

Recht
Op elke overeenkomst tussen Joyro Medisch Pedicure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.